Hulpaanbod van: Harmonie

 Wie zijn we

Harmonie in Hulp en Zorg staat voor een samenleving waarin elke individu, ongeacht zijn of haar achtergrond, in staat wordt gesteld om zo goed mogelijk te participeren en te functioneren.

Harmonie in Hulp is gespecialiseerd in IGGZ begeleiding en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden, vanuit onze specialiteit en deskundigheid, hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden. Wij spelen ook een belangrijke rol in hulp en ondersteuning aan vluchtelingen en immigranten. Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen in hun hulpvraag bij te staan.

Aanmelding

De cliënten kunnen op verschillende manier aangemeld worden bij Harmonie in Hulp en Zorg. Voor het starten van de begeleiding hebben wij altijd een indicatie van het sociaal wijkteam nodig.

 • Via de e-mail: info@Harmonieinhulp.nl
 • Telefonisch: Cliënten kunnen zich telefonisch of via e-mail of facebook van Harmonie in Hulp aanmelden. Wij nemen contact op met het sociale wijkteam voor een indicatie. Als dit wordt goedgekeurd kunnen wij starten met de begeleiding.
 • Hulpverleners van wijkteams (zoals ouder- en kindteams) in onze locaties kunnen ook cliënten rechtstreeks verwijzen naar Harmonie in hulp en zorg. Ook Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen kunnen u doorverwijzen.

Wij zijn te bereiken  op

Galvanistraat 1, 6716 AE Ede

T: +03 10 31 87 56 918 F: +03 10 31 87 56 919 M: +03 10 61 09 42 677 E: info@harmonieinhulp.nl
mv. F. Osivand                                                     mv. V.M. Naser

Maatschappelijk werk                                         Manager

Kinderen tot 12 jaar kunnen door hun ouders worden aangemeld, tieners vanaf 12 mogen zich zelf aanmelden of via de ouders aangemeld worden. U kunt u een boodschap inspreken.

 Intake en werkwijze

 Op het moment dat wij toestemming van het sociaal wijkteam hebben, bellen wij de cliënt uiterlijk binnen 2 weken terug voor een afspraak.

Wij vinden het belangrijk dat cliënt de hulp krijgt die bij haar/hem aansluit. Na de aanmelding maakt de begeleider afspraken met cliënt. Bij sommige mensen komen wij dagelijks langs en bij sommige mensen 1 keer week. Dit spreken we samen met jou en het sociaal wijkteam af.

Het gesprek vindt meestal thuis bij de cliënt plaatst. Bij het gesprek kan een medewerker van sociaal wijkteam aanwezig zijn. In dit gesprek krijgt cliënt uitleg over de mogelijkheden en werkwijze van ambulante hulpverlening Harmonie in Hulp. Daarnaast verzamelen wij in dit gesprek gegevens van jou en kijken we samen met de cliënt op welke gebieden hij/zij hulp nodig heeft.
Denk aan:
–             Algemene gegevens
–             Wat is de hulpvraag? Waar zou jij graag hulp bij willen ontvangen?
–             Diagnostische gegevens
–             Eventueel verslaglegging van eerdere hulpverlening
–             WLZ indicatie of WMO beschikking (als deze aanwezig is)
Contactinformatie

Hoofd in kantoor Ede 0318-75 69 18Galvanistraat 16716AE Ede harmonieinhulp.nl

Plan route

Contactpersonen

Meer informatie

Door wie?

Farangis Osivand, IGGZ maatschappelijk werkster, Agoog.

Wahide Naser, maatschappelijke zorg.

Soort ondersteuning/begeleiding
 • geldproblemen
 • gedragsproblemen
 • gezinsproblemen
 • leerproblemen
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • zelfredzaamheid
 • Overig, namelijk: materiële en immateriële hulp aan gezinnen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

 • Wij streven er in onze begeleiding en ondersteuning naar om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.
 • Wij zijn bereid om om een rol te spelen in de zorg en welzijn van onze doelgroep door mee te denken met project- en beleidmakers bij gemeenten en zorgaanbieders, in het vernieuwen en ontwikkelen van een passend hulpverleningsaanbod voor onze doelgroep.
 • Wij zijn ervaringsdeskundigen die ook onze bijzondere levenservaring gebruiken om mensen zodanige te begeleiden en ondersteunen om (weer) sterk en daadkrachtig op te treden in de Nederlandse samenleving.
 • Wij beogen de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (geestelijke) gezondheidszorg te bevorderen met als doel: het verbeteren van fysieke, geestelijke en sociale welbevinding van onze cliënten. Hierbij richten wij ons op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Vanuit deze specialiteit en deskundigheid bieden wij hulp en ondersteuning aan mensen met andere culturele achtergronden, zoals vluchtelingen en immigranten.

Duur

Afhankelijk van de hulpvraag en complexiteit van de situatie van de cliënt, bepaalt het sociale wijkteam de duur van de begeleiding.

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Alleenstaanden, Allochtonen, Anderstaligen, aanspreekbaar in NL, Anderstaligen, niet aanspreekbaar in NL, Gezinnen, Huurders, Laaggeletterden, Mantelzorgers, Mensen met sociale problemen, Niet-digivaardigen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Pleegkinderen, Pleegouders, Professional, Slachtoffers huiselijk geweld, Slachtoffers van een misdrijf/verkeersongeluk, Slachtoffers van seksueel geweld, Vluchtelingen/asielzoekers, Voor familieleden/omgeving, Vrijwilligers, Schoolverlaters, Vrijwilligers, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met hoogbegaafdheid, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met psychiatrische problemen, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met hoogbegaafdheid, Kinderen met leerproblemen, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met hoogbegaafdheid, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met psychische problemen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Peuters, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Harmonie in Hulp en Zorg

Harmonie in Hulp en Zorg is een intercultureel geestelijke gezondheid zorg organisatie (IGGZ) voor ambulante hulpverlening. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in het begeleiden, coachen en ondersteunen van asielzoekers, vluchtelingen, migranten en nieuwkomers in verschillende leeftijdscategorieën. Met als doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van deze doelgroep te bevorderen. Wij bieden ambulante hulpverlening aan verschillende leeftijdscategorieën met verschillende hulpvragen.

Wij beogen de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bevorderen met als doel: het verbeteren van fysieke, geestelijke en sociale welbevinding van onze cliënten. Hierbij richten wij ons op de diversiteit in de Nederlandse samenleving.

 

Doelgroepen

 • Kinderen, jongeren
 • Volwassenen, gezinnen
 • Senioren
 • Multiculturele begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn professionele deskundigen die verschillende talen spreken zoals: Turks, Farsi, Dari, Koerdisch, Somalisch, Arabisch (Syrisch, Irakees en Marokkaans).

 

Wij hebben WMO en Jeugdhulp contracten met verschillende gemeenten zoals: regio Foodvalley, centraal Gelderland, regio Amersfoort, Utrecht West -en Oost.

 

 HULP EN DIENSTEN AANBOD HARMONIE IN HULP & ZORG

 • Individuele begeleiding, ambulante begeleiding thuis
 • Ondersteuning bij materiele en immateriële zaken 
 • Kort- en langdurige hulpverlening
 • Ondersteuning bij het leren en oefenen van handelingen en vaardigheden
 • Albumantehulpverlening aan ouderen thuis 
 • Kind en gezinsbegeleiding
 • Opvoedingsondersteuning ouders
 • Activerende ondersteunende begeleiding

 

Bezoekadres
Galvanistraat 16716AE Ede0318-75 69 18Hoofd in kantoor Ede

Op het kantoor of in de woonomgeving van de cliënt

Op welke dagen en tijden?

van maandag tot vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur, met uitzonderingen buiten de kantooruren om (indien nodig).

Kosten

Volgens de reguliere door de gemeente vastgelegde tarieven. In sommige gevallen betaald de cliënt een kleine eigen bijdrage.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: Volgens de reguliere regeling, vastgesteld door de gemeente waar de cliënt woont.
Eigen bijdrage

volgens reguliere regeling.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
 • Zelf melders
  Cliënten kunnen zichzelf bij ons aanmelden na een vrijblijvende intake. Indien de hulpvraag zich daartoe richt, nemen wij contact op met indicatie-versterkende organisaties (bijv.wijkteam of huisarts)
Aanmelding en vervolgprocedure

 • Wie zijn we

   Harmonie in Hulp en Zorg staat voor een samenleving waarin elke individu, ongeacht zijn of haar achtergrond, in staat wordt gesteld om zo goed mogelijk te participeren en te functioneren.

  Harmonie in Hulp is gespecialiseerd in IGGZ begeleiding en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden, vanuit onze specialiteit en deskundigheid, hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden. Wij spelen ook een belangrijke rol in hulp en ondersteuning aan vluchtelingen en immigranten. Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen in hun hulpvraag bij te staan.

   Aanmelding

   De cliënten kunnen op verschillende manier aangemeld worden bij Harmonie in Hulp en Zorg. Voor het starten van de begeleiding hebben wij altijd een indicatie van het sociaal wijkteam nodig.

  • Via het contactformulier op deze website
  • Via de e-mail: info@Harmonieinhulp.nl
  • Telefonisch: Cliënten kunnen zich telefonisch of via e-mail of facebook van Harmonie in Hulp aanmelden. Wij nemen contact op met het sociale wijkteam voor een indicatie. Als dit wordt goedgekeurd kunnen wij starten met de begeleiding.
  • Hulpverleners van wijkteams (zoals ouder- en kindteams) in onze locaties kunnen ook cliënten rechtstreeks verwijzen naar Harmonie in hulp en zorg. Ook Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen kunnen u doorverwijzen.

   Kinderen tot 12 jaar kunnen door hun ouders worden aangemeld, tieners vanaf 12 mogen zich zelf aanmelden of via de ouders aangemeld worden. U kunt u een boodschap inspreken.

  Intake en werkwijze:

  Op het moment dat wij toestemming van het sociaal wijkteam hebben, bellen wij de cliënt uiterlijk binnen 2 weken terug voor een afspraak.

  Wij vinden het belangrijk dat cliënt de hulp krijgt die bij haar/hem aansluit. Na de aanmelding maakt de begeleider afspraken met cliënt. Bij sommige mensen komen wij dagelijks langs en bij sommige mensen 1 keer week. Dit spreken we samen met jou en het sociaal wijkteam af.

  Het gesprek vindt meestal thuis bij de cliënt plaatst. Bij het gesprek kan een medewerker van sociaal wijkteam aanwezig zijn. In dit gesprek krijgt cliënt uitleg over de mogelijkheden en werkwijze van ambulante hulpverlening Harmonie in Hulp. Daarnaast verzamelen wij in dit gesprek gegevens van jou en kijken we samen met de cliënt op welke gebieden hij/zij hulp nodig heeft. Denk aan: –             Algemene gegevens –             Wat is de hulpvraag? Waar zou jij graag hulp bij willen ontvangen? –             Diagnostische gegevens –             Eventueel verslaglegging van eerdere hulpverlening –             WLZ indicatie of WMO beschikking (als deze aanwezig is)

  Het doel van individuele ambulantehulpverlening  is : 

  • het vergroten van de zelfredzaamheid van de Volwassenen, kind, Jeugdige, ouders/opvoeders en ouderen
  • Het stabiliseren van de leefsituatie van cliënt op domeinen als:
  • Financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslaving, activiteiten van het dagelijkse leven, sociaal netwerk
  • het aanleren en verbeteren van praktische en sociale vaardigheden en het gedrag
  • aanleren van communicatiee vaardighedenversterking van de opvoedingssituatie, zodat de opvoeding, de ontwikkeling en de veiligheid van de Jeugdige gewaarborgd zijn.

Bijzonderheden

De Jeugd specialisten van Harmonie in Hulp bieden informatie en advies, zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan kinderen, jeugd en hun ouders van de transculturele afkomst. Het uitgangspunt van Harmonie in Hulp en Zorg zijn de kinderen, jongeren en gezinnen met complexproblematiek op een cultuurgerichte, professionele wijze te ondersteunen om zelfredzaam in de Nederlandse samenleving te kunnen paticiperen en functioneren. Onze jeugdspecialiste begeleiders spreken verschillende talen zoals: Turks, Farsi, Koerdisch en Arabisch. In het geval van transculturele hulpverleningsvraagstukken en moeilijke casussen zijn onze deskundigen bereid om met de gemeente en wijkteams mee te denken en advies te geven over de moeilijke casussen.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan zowel kinderen als ouders met kinderen van de leeftijd van 4 tot 23 jaar.

Onze profesionele jeugdhulpverlening is gericht op:

 • Informatie en advies aan jeugd en ouders over verschillende hulpvragen o.a.: opvoeden en opgroeien voor zowel kinderen, jongeren, ouders als professionals
 • Informatie en advies met betrekking tot alle vragen van jeugdigen over rechten en plichten, passend onderwijs, studie, stage, werk, zorg, wonen, voorzieningen enz.
 • Adviseren ouders, opvoeders t.b.v. verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden
 • Seksuele ontwikkeling van kinderen en pubertijd
 • Kinderen en mediagebruik
 • Drugs en drank: pubergedrag of verslaving
 • Ondersteuning van ouders bij: opvoedingsvaardigheden die nodig zijn om ontwikkeling van hun kind te stimuleren
 • Capaciteit -en ontwikkelingsondersteuning
 • Zelfstandig wonen en handelen
 • geldzaken

 

Begeleiding jeugd ambulant

 

Verder bieden wij ambulante begeleiding aan kinderen, Jeugdigen en hun ouders, opvoeders en/of voogd en pleegouders

 

 • Ondersteuning van jeugdigen en hun ouders bij ouder-kind relatie
 • Kinderen bij een echtscheiding
 • Het herstellen van het evenwicht in het gezin/huishouden, betrekken van het eigen netwerk en het voorkomen van een uithuisplaatsing van één of meer jeugdigen
 • Ondersteuning bij het oplossen van crisissituatie.
 • Ondersteuning in het leren omgaan met geld, ordenen van administratie en schuldhulpverlening
 • Samenwerken met verschillende disciplines, afgestemd aan de behoefte van jeugd en gezin
 • Betrekken van de ouders en bieden van ondersteuning aan de ouders en familie

 

 • zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan ouders met kinderen van een transculturele afkomst
 • ondersteuning en begeleiding met betrekking tot organiseren van een gestructureerd systeem netwerk
 • Opvoedingsondersteuning, aan ouders, communicatieondersteuning tussen kind en ouders
 • Bemiddelen bij echtscheiding en crisis in het familiesysteem
 • Inschakelen van specialistische hulp, verpleging, huishoudelijke hulp en verzorging

 

Onze profesionele jeugdhulpverleners bieden begeleding en integrale hulp aan:

 • Jongeren met psychosociale, ontwikkelings-en gedragsproblemen binnen Multi-probleemgezinnen
 • Ouders die problemen ervaren met de opvoeding, waardoor er problematische relaties tussen ouders en kinderen ontstaan of bestaan
 • Jongeren met ouders met een ziekte of beperking

 

 • Het doel van ambulante crisishulp is het oplossen van acute problemen,
 • Jongeren en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen

 

Doelen: Begeleiding individueel/groep is gericht op:

 • het vergroten van de zelfredzaamheid van de Jeugdige, ouders/opvoeders en/of de school;
 • het aanleren en verbeteren van vaardigheden en gedrag waardoor toekomstige verergering van de problemen/beperking en mogelijke uithuisplaatsing kan worden voorkomen;
 • versterking van de opvoedingssituatie, zodat de opvoeding, de ontwikkeling en de veiligheid van de Jeugdige gewaarborgd zijn
 • het mogelijk maken dat de Jeugdige kan (blijven) deelnemen aan het onderwijs

 

  

 

 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Individuele begeleiding
Vergelijk hulpaanbod