Hulpaanbod van: Harmonie

Harmonie in hulp is een zorgaanbieder voor intercultureel maatschappelijk werk. Wij bieden voornamelijk begeleiding, hulp en dienstverlening aan asielzoekers, migranten en vluchtelingen in verschillende leeftijdscategorieën om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van deze doelgroepen te bevorderen.

De Jeugd specialisten van Harmonie in Hulp bieden informatie en advies, zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan kinderen, jeugd en hun ouders van de transculturele afkomst. Het uitgangspunt van Harmonie in Hulp & Zorg zijn de kinderen, jongeren en gezinnen met complexproblematiek op een cultuurgerichte, professionele wijze te ondersteunen om zelfredzaam in de Nederlandse samenleving te kunnen paticiperen en functioneren. Onze jeugdspecialiste begeleiders spreken verschillende talen zoals: Turks, Farsi, Koerdisch en Arabisch. In het geval van transculturele hulpverleningsvraagstukken en moeilijke casussen zijn onze deskundigen bereid om met de gemeente en wijkteams mee te denken en advies te geven over de moeilijke casussen.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan zowel kinderen als ouders met kinderen van de leeftijd van 4 tot 23 jaar.

Onze profesionele jeugdhulpverlening is gericht op:

 • Informatie en advies aan jeugd en ouders over verschillende hulpvragen o.a.: opvoeden en opgroeien voor zowel kinderen, jongeren, ouders als professionals
 • Informatie en advies met betrekking tot alle vragen van jeugdigen over rechten en plichten, passend onderwijs, studie, stage, werk, zorg, wonen, voorzieningen enz.
 • Adviseren ouders, opvoeders t.b.v. verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden
 • Seksuele ontwikkeling van kinderen en pubertijd
 • Kinderen en mediagebruik
 • Drugs en drank: pubergedrag of verslaving
 • Ondersteuning van ouders bij: opvoedingsvaardigheden die nodig zijn om ontwikkeling van hun kind te stimuleren
 • Capaciteit -en ontwikkelingsondersteuning
 • Zelfstandig wonen en handelen
 • geldzaken

Begeleiding jeugd ambulant

Verder bieden wij ambulante begeleiding aan kinderen, Jeugdigen en hun ouders, opvoeders en/of voogd en pleegouders

 Ondersteuning van jeugdigen en hun ouders bij ouder-kind relatie

 • Kinderen bij een echtscheiding
 • Het herstellen van het evenwicht in het gezin/huishouden, betrekken van het eigen netwerk en het voorkomen van een uithuisplaatsing van één of meer jeugdigen
 • Ondersteuning bij het oplossen van crisissituatie.
 • Ondersteuning in het leren omgaan met geld, ordenen van administratie en schuldhulpverlening
 • Samenwerken met verschillende disciplines, afgestemd aan de behoefte van jeugd en gezin
 • Betrekken van de ouders en bieden van ondersteuning aan de ouders en familie

 • zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan ouders met kinderen van een transculturele afkomst
 • ondersteuning en begeleiding met betrekking tot organiseren van een gestructureerd systeem netwerk
 • Opvoedingsondersteuning, aan ouders, communicatieondersteuning tussen kind en ouders
 • Bemiddelen bij echtscheiding en crisis in het familiesysteem
 • Inschakelen van specialistische hulp, verpleging, huishoudelijke hulp en verzorging

 Onze profesionele jeugdhulpverleners bieden begeleiding en integrale hulp aan:

 • Jongeren met psychosociale, ontwikkelings-en gedragsproblemen binnen Multi-probleemgezinnen
 • Ouders die problemen ervaren met de opvoeding, waardoor er problematische relaties tussen ouders en kinderen ontstaan of bestaan
 • Jongeren met ouders met een ziekte of beperking

 • Het doel van ambulante crisishulp is het oplossen van acute problemen,
 • Jongeren en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen

 Doelen: Begeleiding individueel/groep is gericht op:

 • het vergroten van de zelfredzaamheid van de Jeugdige, ouders/opvoeders en/of de school;
 • het aanleren en verbeteren van vaardigheden en gedrag waardoor toekomstige verergering van de problemen/beperking en mogelijke uithuisplaatsing kan worden voorkomen;
 • versterking van de opvoedingssituatie, zodat de opvoeding, de ontwikkeling en de veiligheid van de Jeugdige gewaarborgd zijn
 • het mogelijk maken dat de Jeugdige kan (blijven) deelnemen aan het onderwijs

 Multiculturele begeleiders van Harmonie in Hulp & Zorg zijn professionele deskundigen die verschillende talen spreken zoals: Turks, Farsi, Koerdisch, Arabisch.

Meer informatie

Specialisaties
 • ADHD
 • ASS
 • Interculturele hulpaanbod
Registraties en keurmerken
 • BIG
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
 • Registerplein
Triple P niveau
 • Niveau 5: Uitgebreid
Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Alleenstaanden, Anderstaligen, aanspreekbaar in NL, Anderstaligen, niet aanspreekbaar in NL, Ex-gedetineerden, Gezinnen, Laaggeletterden, Mantelzorgers, Mensen met sociale problemen, Niet-digivaardigen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Professional, Vluchtelingen/asielzoekers, Voor familieleden/omgeving, Herintreders, Mensen met financiƫle problemen, Minima, Schoolverlaters, Vrijwilligers, Werkzoekenden

Doelgroep-toelichting

Harmonie in Hulp & Zorg is een gespecialiseerde zorgaanbieder voor in IGGZ (Interculturele Geestelijke Gezondheid) op het gebied van maatschappelijke participatie -en (arbeids)(re)integratie.

Harmonie in Hulp & Zorg staat voor een samenleving waarin elke individu, ongeacht zijn of haar achtergrond, in staat wordt gesteld om zo goed mogelijk te participeren en te functioneren.

 Wij zijn een maatschappij verantwoorde onderneming van zorgprofessionals, gespecialiseerd in het geven van begeleiding en ondersteuning aan gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen ontstaan door achterstand in taal, in integratie, in samenhang met psychiatrische problematiek. van alle culturele achtergronden met een GGz-indicatie. Wij zorgen dat de cliënt in behandeling komt.

Wij richten ons op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Vanuit deze specialiteit en deskundigheid bieden wij hulp en ondersteuning aan mensen met andere culturele achtergronden, zoals vluchtelingen en immigranten.

Wij bieden begeleiding, coaching en ondersteuning om  zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van onze cliënten te bevorderen door o.a.:

 • Onderkenning bij vergroten van sociale -en communicatieve vaardigheden door training en cursussen
 • Ondersteuning bij behouden van aanwezige vaardigheden en competenties
 • Geven van informatie advies over de rechten en plichten in Nederlands
 • Stimuleren voor het uitbreiden van formeel en informele netwerk
 • beter stappen doen richting participatie, zoals vrijwilligerswerk.
 • .Werken aan eigen netwerk en contacten in de wijk (tweede en derde punt ) doen wij individueel en in groepsverband. Door samen te werken in een groep kunnen onze cliënten
 • Participeren in Nederlands samenleving door vrijwilligerswerk, deelname aan evenementen enz.
 • Doelgroepen

 We bieden hulp in alle leefgebieden om zelfredzaamheid van onze clienten te bevorderen door

 • Harmonie in Hulp en Zorg is een zorgaanbieder die makkelijk bereikbaar is door inloopspreekuur te houden.
 • Specifieke hulp bieden aan hulpvragers
 • Aanpassen en toepassen van onze hulp –en zorgaanbod aan de culturele diversiteit
 • Aanpassen en toepassen van onze werkwijze aan de verandering van de wet en regelgeving in de zorg.
 • Organiseren van groepsactiviteiten in de wijk.
 • Stimuleren van de cliënt om deel te nemen in de wijkactiviteiten
 • Samen werking met zorgorganisatie, sociale wijkteam, scholen en andere disciplines in de wijk

Doelgroepen

 •  Kinderen, jongeren
 • Volwassenen, gezinnen
 • Senioren
 • Werkzoekenden, werknemers
 • Uitkeringsgerechtigden

Ambulante hulpverlening Jeugd

De Jeugd specialisten van Harmonie in Hulp bieden informatie en advies, zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteunen aan kinderen, jeugd en hun ouders van de transcultureel afkomst. Het uitgangspunt van Harmonie in Hulp & Zorg  is de kinderen, jongeren en gezinnen met milieuproblematiek op een cultuurgerichte, professionele wijze te ondersteunen om zelfredzaam in de Nederlandse samenleving te kunnen paticiperen en functioneren. Onze jeugdspecialiste begeleiders spreken verschillende talen zoals: Turks, Farsi, Koerdisch, Arabië. In het geval van transculturele hulpverleningsvraagstukken en moeilijke casussen zijn onze deskundigen bereid om met de gemeente en wijkteams  mee te denken en advies geven over de moeilijke casussen.

 Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan zowel kinderen als ouders met kinderen met de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

 Onze profesionele jeugdhulpverlening is gerict op:

 Brugfunctie tussen jeugdige met ouders, opvoeders -en instellingen

 • Informatie en advies met betrekking tot alle vragen over interculturele zorg, wonen, werken, opvoeden en opgroeien voor zowel kinderen, jongeren, ouders als professionals
 • Samenwerken met verschillende disciplines, afgestemd aan de behoefte van jeugd en gezin
 • Betrekken van de ouders en bieden van ondersteuning aan de ouders en familie

 

 • zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan ouders met kinderen van een transculturele afkomst
 • het herstellen van het evenwicht in het gezin/huishouden, betrekken van het eigen netwerk en het voorkomen van een uithuisplaatsing van één of meer jeugdigen

 

 • ondersteuning, begeleiding met betrekking tot organiseren van een gestructureerd systeem netwerk
 • Opvoedingsondersteuning, aan ouders, communicatieondersteuning tussen kind en ouders
 • Adviseren ouders, opvoeders t.b.v. verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden
 • Bemiddelen bij echtscheiding en crisis in het familiesysteem
 • Inschakelen van specialistische hulp, verpleging, huishoudelijke hulp en verzorging

 

Onze profesionele jeugdhulpverleners bieden begeleding en integrale hulp aan:

 • Jongeren met psychosociale, ontwikkelings-en gedragsproblemen binnen Multi-probleemgezinnen
 • Ouders die problemen ervaren met de opvoeding, waardoor er problematische relaties tussen ouders en kinderen ontstaan of bestaan
 • Jongeren met ouders met een ziekte of beperking

 

 • Het doel van ambulante crisishulp is het oplossen van acute problemen,
 • Jongeren en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen

Ambulante hulpverlening WMO

Harmonie in hulp is een zorgaanbieder voor intercultureel maatschappelijk werk. Wij bieden voornamelijk begeleiding, hulp en dienstverlening aan asielzoekers, migranten en vluchtelingen in verschillende leeftijdscategorieën om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van deze doelgroepen te bevorderen.

De begeleiding van Harmonie in hulp & zorg richt zich op de ondersteuning van mensen met een kwetsbare positie in de samenleving, hierbij valt te denken aan mensen met functiebeperkingen en in sociale geïsoleerde situaties en gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen ontstaan door achterstand in taal, in integratie, in samenhang met psychiatrische problematiek.

Multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp & Zorg zijn professionele deskundigen die ondersteunen cliënten in eigen taal en helpen hen vaardig maken in het formuleren van hun hulpvragen in de Nederlandse taal. Onze kracht ligt in het organiseren van integrale cultuur gebonden hulp, afgestemd op de complexe behoefte van onze cliënten.

 • Wij streven er naar om een rol te spellen in de zorg en mee te denken met project- en beleidmakers bij gemeenten en zorgaanbieders in het vernieuwen en ontwikkelen van een passend hulpverleningsaanbod voor onze doelgroep
 • Wij zijn ervaringsdeskundigen die ook onze bijzondere levenservaring gebruiken om mensen zodanige begeleiden en ondersteunen om (weer) sterk en daadkrachtig op te treden in de Nederlandse samenleving.

 Harmonie in Hulp is gespecialiseerd in Interculturele maatschappelijk werk bij Interculturele GGZ

HULP EN DIENSTEN AANBOD HARMONIE IN HULP & ZORG

 Harmonie in hulp & zorg heeft een breed aanbod aan hulp en diensten.We Bieden Hulp In alle Leefgebieden aan In De Vormen Van:

 •  deskundige hulp en begeleiding op alle levensgebieden
 • Materiële en immateriële hulp;
 • ondersteuning, coaching, consult, zorg en hulpverlening

 • ondersteuning en begeleiding Individueel
 • Ondersteuning en begeleiding in groepsverban
 • Kind en gezinsbegeleiding, Jeugdzorg
 • Activerende ondersteunende begeleiding,
 • Stabilisatie, Participatie, Re-Integratie
 • Kort- en langdurige hulpverlening;
 • Ouderenzorg en thuiszorg;
 • Vrouwen- en mannengroep;
 • Participatie en begeleiding naar en in werk

 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
 • Scholen, behandelaars, zelf melders
Aanvragen en vervolgprocedure

Cliënten kunnen zich telefonisch of via e mail of facebook van Harmonie in hulp aanmelden. Wij houden elke dinsdag van 10 tot 14.00 uur spreekuur. Een van onze maatschappelijk werkers staat u daar persoonlijk te woord. Hulpverleners van wijkteams (zoals ouder- en kindteams) in onze locaties kunnen ook cliënten rechtstreeks verwijzen naar Harmonie in hulp en zorg. Ook Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen kunnen u doorverwijzen. Kinderen tot 12 jaar kunnen door hun ouders worden aangemeld, tieners vanaf 12 mogen zich zelf aanmelden of via de ouders aangemeld worden. Buiten de spreekuurtijden (die u op het antwoordapparaat hoort) kunt u een boodschap inspreken. Wij bellen de aanmelders dan zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, voor een korte telefonische intake.

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • Bij de cliĆ«nt thuis
 • In de praktijk

Openingstijden

Toelichting

Harmonie in Hulp& Zorg heeft na de kantooruren en in het weekend telefoondienst. Cliënten kunnen ons tijdens de onverwacht -en crisis situatie  telefonisch bereiken.  

Kosten

De kosten zijn per doelgroep door de gemeenten vastgesteld.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie
Eigen bijdrage

indien wettelijk bepaald is

Wanneer (deels) vergoed?

De kosten van Ambulante hulpverlening  (speciefieke doelgroepen) door middel van  WMO en Jeugdhulp-wet en PGB per gemeente vastgesteld.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Pedagogische hulpverlening Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod